תקנון האתר

תקנון אתר האינטרנט ט.נ.א (טיפול נפשי אפשרי) www.www.tenne.org.il (להלן: "האתר") מיועד למטופלים הזקוקים לסיועם של פסיכולוגים קליניים מומחים, פסיכולוגים מומחים פסיכותרפיסטים, עו"ס   פסיכותרפיסטים ופסיכולוגים מומחים ועו"ס – מטפלים זוגיים ומשפחתיים אשר כולם בעלי הסמכה ממוסדות מוכרים ובעלי מספר שנות ותק בעבודה הטיפולית. (להלן: "מטפלי טנא").

האתר הינו בבעלות קבוצת טנא (להלן: "הקבוצה") אשר כל החברים בה הינם מטפלי טנא מוסמכים.

 1. מטרת האתר הוא להציע פלטפורמה למטופלים לקבלת טיפול מוסמך ומקצועי של מטפלי טנא המפורסמים באתר, במחיר אחיד לכל המטפלים באתר, כאשר מחיר הטיפול הינו בתנאי שהמטופל הופנה ע"י אתר טנא.
 2. האחריות בנוגע לאופן ולתוכן הטיפול הינה באחריות אישית של כל מטפל.
 3. אין בין מטפלי טנא המפורסמים באתר טנא, כל חבות משפטית ו/או אחריות כלשהי של מי מחברי הקבוצה ביחס למעשה ו/או מחדל של חבר כזה או אחר בקבוצה, וכי כל טיפול של כל מטפל עם מטופל הינה באחריותם הבלעדית.
 4. טנא מתחייבת לשמור על סודיות מטופליה הן לעניין פרטיי המטופל והן לעניין תוכן ואופן הטיפול.
 5. הקבוצה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. הקבוצה אינה מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה.
 6. הקבוצה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבצע כל אחד מהשינויים הבאים: לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו. לשנות ו/או להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את האפשרות לגלוש באתר, ו/או לקרוא תוכן הכלול באתר. לשנות את נגישות האתר, לרבות שעות הפעילות של האתר או הציוד (לרבות חומרה ותוכנה) הדרושים לשם שימוש באתר. להפוך את האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או להתנות את הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום. הקבוצה עשויה לספק תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות אגב השימוש באתר, במקום מיוחד שיוקצה לכך באתר. עם זאת, הקבוצה אינה מתחייבת לספק תמיכה כלשהי למשתמשים באתר, ולא תהיינה כל טענות כלפי הקבוצה בעניין זה.
 7. כל משתמש באתר (להלן ולעיל: "המשתמש") מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות סריקה ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף או תרכובת של תכנים שמקורם באתר.
 8. המשתמש באתר מאשר כי ידוע לו שחדירה לאתר או למערכות המחשב של הקבוצה מהווה עבירה פלילית, והמשתמש מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של הקבוצה, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו.
 9. האתר מכיל חומרים שונים, לרבות קבצי וידיאו ואודיו, תמונות, תוכנה וקוד מקור, מאגרי מידע, פרטים אישיים וכו' (להלן: "תכנים") המוגנים בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים) חלקם תכנים בבעלות הקבוצה וחלקם תכנים בבעלות צדדים שלישיים. והמשתמש באתר מתחייב שלא לנצל את האתר, או את תכניו של האתר (כולם או חלקם), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם ההזמנה ובתקנון זה.
 10. כל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות לקבוצה. לפיכך, חל איסור לבצע או לסייע בביצוע שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה, או ניצול מסחרי אחר של האתר או שלתוכנה שמקורה באתר או של מידע המופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של הקבוצה.
 11. המשתמש מתחייב שלא להעלות אל האתר כל חומר המוגן באמצעות זכות יוצרים, סימן מסחר, מדגם ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבל את רשותו המפורשת של בעל הזכות מראש ובכתב להעלות חומר כאמור אל האתר. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שייגרם לכל גוף כתוצאה מהפרת זכות יוצרים או מהעברת חומר כלשהו לאתר.
 12. המשתמש באתר מודע ומסכים לכך כי יתכן ובאתר מופיעים ו/או יופיעו קישורים (לינקים) לאתרים אחרים (להלן: "אתרים מקושרים"). הקבוצה אינה עורכת את המידע המופיע באתרים המקושרים ואין לה כל שליטה בתכנם. תכנים המופיעים באתרים מקושרים עלולים להיות שגויים, לא מדויקים, לא מעודכנים, בלתי מוסריים או לא חוקיים, ולקבוצה אין כל אפשרות לבחון תכנים אלו, ואין לקבוצה כל אחריות בגינם.
 13. הקבוצה עושה כל שביכולתה על מנת לאפשר למשתמש באתר גלישה נוחה ונעימה והצלחה במקסום רצונותיו. המשתמש מוזמן להביא לידע את הקבוצה בכל תקלה ו/או פגם כלשהו באתר, והקבוצה מודה מראש למשתמש על הפנית תשומת ליבה לכך, לצורך שיפור והתייעלות נוחות הגלישה באתר.

בכבוד רב,

מטפלי טנא